• Regulamin
  Regulamin sklepu internetowego
  • § 1
  Postanowienia wstępne
  1. Sklep internetowy Roessle Polska dostępny pod adresem internetowym www.roessle.pl prowadzony jest przez Tomasz Kondrat prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roessle Polska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 753 201 51 29 REGON 369670460
  2. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.
  3. Klient dokonuje Zamówienia bez konieczności Rejestracji i zakładania konta (opcja: Zakupy bez rejestracji). Wszystkie dane w tym przypadku są wykorzystywane w procesie zakupu jednorazowo, nie są gromadzone i przechowywane na serwerze Właściciela o ile klient nie wybierze opcji zalogowania się do systemu
  4. Warunkiem dokonania Zamówienia jest zapoznanie się i dobrowolne zaakceptowanie Regulaminu. Klient musi przestrzegać Regulaminu sklepu.
  5. Informacje podane przez Klienta wymagane przy zakupach powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.
  6. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (chyba że w opisie zaznaczono inaczej) i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze
  7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
  8.  Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski w dni robocze od poniedziałku do piątku, godziny pracy biura 7-16.
  9.  Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru w magazynie, który można sprawdzić w opisie danego produktu na stronie sklepu ErumAqua.pl: jeśli produkt jest dostępny, przesyłka zostanie doręczona w ciagu 3-7 dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania opłacenia zamówienia oraz podania kluczowych danych tj.: pełnego adresu do wysyłki, numeru telefonu, adresu e-mail.  Brak podania tych danych przesuwa wysykę w czasie, aż do podania kompletu informacji. Jeśli produkt nie jest dostępny w magazynie, przesyłka zostanie wysłana jak tylko otrzymamy dany produkt  od naszego dostawcy. W celu najszybszego otrzymania przesyłki zalecamy składanie zamówień do wtorku do godziny 16.00. Wysyłka odbywa się kurierem Pocztex (Kurier48), czas dostarczenia wg informacji w cenniku przewoźnika.
  10. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Jeśli w wyniku błędu technicznego cena zostanie zmieniona, zamówienie zostanie anulowane
  11. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Jeśli w wyniku błędu technicznego cena zostanie zmieniona, zamówienie zostanie anulowane

   
   
  • § 2
  Definicje
  1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Roessle Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 753 201 51 29 REGON 369670460
  3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.roessle.pl
  6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  • § 3
  Kontakt ze Sklepem
  1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@roessle.pl
  2. Numer telefonu Sprzedawcy: 730 193 274
  • § 4
  Wymagania techniczne
  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Safari.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. włączona obsługa plików cookies.
  • § 5
  Informacje ogólne
  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  2. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
  3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
  • § 6
  Zakładanie Konta w Sklepie
  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
  • § 7
  Zasady składania Zamówienia
  W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  • § 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Goświnowice ul. Nyska 46 48-300 Nysa
  5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  6. Płatność przy odbiorze
  7. Płatność za pobraniem
  8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  9. Płatności elektroniczne
  10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
  • § 9
  Wykonanie umowy sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   ·         § 10
  Reklamacje i zwroty
  1.       Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
  2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej         decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres   info@erumaqua.pl z zachowaniem terminu do odstąpienia od umowy.
  3.       Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt (o ile umowa nie stanowi inaczej) nieużywany i nienaruszony Produkt wraz z oryginalnymi metkami i dowodem zakupu.
  4.       W przypadku Reklamacji Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  5.       Skutki odstąpienia od umowy - w przypadku Zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty, którą uiścił na rzecz Usługodawcy niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu. Zwrot dokonany zostanie na wskazany rachunek bankowy.
  6.       Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, ometekowanego produktu i oryginalnego opakowania.
  7.       Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu ponosi Klient (o ile umowa nie stanowi inaczej). W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca. Reklamacje oraz Zwroty należy przesyłać pocztą tradycyjną na polski adres skrytki pocztowej firmy, który podany zostanie klientowi mailowo.
        
         
  • § 11
  Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  • § 12
  Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  • § 13
  Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.